ประกาศ
คู่มือการใช้งาน
เกี่ยวกับระบบ
เรื่องราวที่น่าสนใจ
ข่าวสาร

ประกาศ


สืบเนื่องจากความต้องการใช้พลังงาน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ทำให้จำเป็นต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอ จากทั้งแหล่งในประเทศและนอกประเทศ มีผลให้ต้องสูญเสียเงินตราเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงการค้นคว้า วิจัย การศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจัดสรร / เปลี่ยนแปลง / ประเมินและติดตามคำขอ เบิกจ่ายภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

เพื่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ใช้งานระบบผ่าน Google Chrome สามารถดาวร์โหลดได้โดยการคลิก


คู่มือการใช้งาน


สืบเนื่องจากความต้องการใช้พลังงาน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ทำให้จำเป็นต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอ จากทั้งแหล่งในประเทศและนอกประเทศ มีผลให้ต้องสูญเสียเงินตราเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงการค้นคว้า วิจัย การศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจัดสรร / เปลี่ยนแปลง / ประเมินและติดตามคำขอ เบิกจ่ายภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

เพื่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ใช้งานระบบผ่าน Google Chrome สามารถดาวร์โหลดได้โดยการคลิก